Ku të marrim informacion

Kjo rubrikë synon të ndihmojë çdo qytetar apo subjekt të interesuar për identifikimin e:

Kërkimi në këtë rubrikë mund të bëhet për të gjithë autoritetet publike ose kërkim specifik nisur nga autoriteti publik që mund të keni interes të veçantë.
Kjo rubrikë shmang dyshimet nëse një institucion mund të jetë ose jo subjekt i kërkesave për informacion.
Identifikimi i koordinatorëve të së drejtës së informimit dhe kontakteve të tyre është një shans më shumë që kërkesat tuaja për informim të marrin përgjigje.
Programet e Transparencës janë një burim shumë i rëndësishëm informacioni qoftë për individët ashtu dhe për grupet e ndryshme të interesit si organizata, media e të tjerë aktorë të ngjashëm. Publikimi i Programeve të Transparencës për të gjithë autoritetet publike në një portal unik lehtëson kërkimin dhe mbledhjen e tyre nga ana e çdo subjekti të interesuar.

Pushteti Qendror

Pushteti Vendor

Institucione të Pavarura

Sistemi i Drejtësisë

Drejtoritë e Përgjithshme

Shoqëri Tregtare

Institucione të tjera