Slide 1
REGJISTRI ELEKTRONIK I KËRKESAVE

Sistemi elektronik i kërkesave dhe përgjigjeve për të drejtën e informimit i ofron mundësinë çdo qytetari apo/dhe çdo grup interesi të mund të dërgojnë në mënyrë të thjeshtë elektronike kërkesat pranë Institucioneve shtetërore përgjegjëse si edhe ...

Pushteti Qendror

Pushteti Vendor

Institucione të Pavarura

Sistemi i Drejtësisë

Drejtoritë e Përgjithshme

Shoqëri Tregtare

Institucione të tjera