Kush janë subjektet përgjegjës për të dhënë informacion?

Subjektet përgjegjës për të dhënë informacion në zbatim të ligjit “Për të drejtën e informimit”, e në këtë kuptim ndaj të cilëve mund të adresohet një kërkesë për informacion janë autoritetet e mëposhtme publike:

  • Është çdo organ administrativ, organi ligjvënës (Parlamenti), organet gjyqësore dhe ato të prokurorisë së çdo niveli, organet e njësive të qeverisjes vendore të çdo niveli, organet shtetërore dhe entet publike;
  • Janë shoqëritë tregtare ku:
    a) shteti zotëron shumicën e aksioneve
    b) ushtrohen funksione publike
  • Çdo person fizik ose juridik që me ligj ose akt nënligjor ka të drejtën të ushtrojë funksione publike.