Informacionet e Kërkuara

Në këtë seksion janë përmbledhur dhe pasqyruar të gjitha kërkesat për informacion të paraqitura mbi baza vjetore pranë çdo autoriteti publik përgjegjës për të qenë transparent në kuptim të ligjit “Për të drejtën e informimit”. Institucionet shtetërore janë të detyruar të mbajnë dhe bëjnë publik një Rregjistër të posaçëm ku pasqyrohen të gjitha kërkesat për informim dhe informacionet e dhëna në përgjigje të tyre.
Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve duhet të përditësohet çdo 3 muaj nga ana e autoriteteve publike dhe duhet të publikohet në faqen e tyre të internetit.
Nëse dëshironi Rregjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve për një institucion specifik, klikoni më poshtë duke përzgjedhur institucionin e dëshiruar.

Pushteti Qendror

Pushteti Vendor

Institucione të Pavarura

Sistemi i Drejtësisë

Drejtoritë e Përgjithshme

Shoqëri Tregtare

Institucione të tjera