Si dhe ku mund të ankohemi në rast të refuzimit të kërkesës për informim?

Në rast se ju çmoni se ju janë shkelur të drejtat për të marrë informacion (nuk ju është kthyer përgjigje ose përgjigjia e kthyer nuk është e plotë) keni të drejtë të ankoheni në rrugë administrative pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Një format të thjeshtë të ankesës pranë Komisionerit e gjeni këtu.

Ankimi administrativ pranë Komisionerit bëhet brenda 30 ditëve pune nga dita kur:
– ju nuk keni marrë njoftim për refuzimin e informacionit;
– ka kaluar afati ligjor për dhënien e informacionit të kërkuar.