Çfarë konsiderohet informacion publik?

Informacion publik është çdo e dhënë e rregjistruar nga institucionet publike në çfarëdo lloj forme e formati, gjatë ushtrimit të funksionit publik, pavarësisht se kush ka qenë autoriteti që e ka përpiluar atë.