Pyetje të shpeshta

Çfarë vendos Komisioneri në lidhje me ankesën tuaj për refuzim të kërkesës për informim?

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale pas vlerësimit të ankesës tuaj për refuzim të së drejtës për të marrë informacion publik mund të vendosë:

a) pranimin e ankesës tuaj dhe urdhërimin e autoritetit publik për të dhënë informacionin e kërkuar, në mënyrë të plotë ose të pjesshme brenda një afati të caktuar.

Në rast se autoriteti nuk jep sërish informacion brenda afatit të caktuar nga Komisioneri, ky i fundit ka të drejtë të përcaktojë përgjegjësinë direkte dhe gjobën për tituallin e autoritetit publik, koordinatorin e të drejtës së informimit apo çdo nëpunës të autoritetit, i cili ka penguar plotësimin e kërkesës tuaj.

b) mospranimin e ankesës kur:
i) ka kaluar afati i caktuar ligjor për paraqitjen e ankesës;
ii) ankimi nuk paraqitet në formë shkresore;
iii) nuk tregohet emri dhe adresa e ankuesit.

c) rrëzimin e ankesës, pjesërisht ose tërësisht.

Kthehu pas
Më shumë

  Kërko asistencë


   [recaptcha]
  © Copyright 2015, All Right Reserved
  Portali Pyet Shtetin është mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros
  Mundësuar nga DM Consulting
  [responsive-menu menu="menu"]