Pyetje të shpeshta

Afatet e dhënies së informacionit

Kërkesa për informim trajtohet nga ana e autoritetit publik sa më shpejt që të jetë e mundur, por jo më vonë se 10 ditë pune nga dita e dorëzimit të saj, përveç rasteve kur ligji i posaçëm parashikon ndryshe.

• Kur kërkesa është e paqartë në lidhje me përmbajtjen dhe natyrën e saj, autoriteti publik kontakton menjëherë personin (kërkuesin) për të bërë sqarimet e nevojshme, por gjithnjë jo më vonë se 48 orë nga data e paraqitjes së kërkesës.

• Në qoftë se pas shqyrtimit të kërkesës, autoriteti publik konstaton se nuk e zotëron informacionin e kërkuar, ai, jo më vonë se 10 ditë kalendarike nga data e dorëzimit të kërkesës, ia dërgon atë autoritetit kompetent, duke e vënë në dijeni edhe kërkuesin. Autoriteti i dytë kthen përgjigje jo më vonë se 15 ditë pune nga dita e mbërritjes së kërkesës në autoritetin e parë.

• Kërkesat për informacione të dhëna më parë e të rregjistruara në Rregjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve plotësohen jo më vonë se 3 ditë pune nga momenti i paraqitjes së kërkesës.

• Në çdo rast, vendimi për refuzim të kërkesës për informacion duhet të jepet me shkrim dhe i arsyetuar.

Kthehu pas
Më shumë

  Kërko asistencë


   [recaptcha]
  © Copyright 2015, All Right Reserved
  Portali Pyet Shtetin është mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros
  Mundësuar nga DM Consulting
  [responsive-menu menu="menu"]