Pyetje të shpeshta

A ka sanksione ndaj zyrtarëve për refuzim (mosdhënie) të informacionit të kërkuar?

Po, ligji parashikon përgjegjësi direkte ndaj zyrtarëve që refuzojnë të japin informacionin e kërkuar. Është Komisioneri i të Drejtës së Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale institucioni përgjegjës për trajtimin dhe verifikimin e ankesave për shkelje të së drejtës së informimit.
Në rast të verifikimit nga Komisioneri të shkeljes së të drejtës për informim aplikohen gjoba të drejtpërdrejta ndaj titullarit të institucionit, koordinatorit të së drejtës së informimit apo për çdo nëpunës përgjegjës për mosdhënie informacioni.
Në varësi të shkeljes së verifikuar nga Komisioneri, gjobat për Koordinatorin variojnë:
– 150 000 deri në 300 000 lekë në rast se refuzohet dhënia e informacionit;
– 150 000 deri në 300 000 lekë në rast të mosplotësimit të kërkesave për informacion brenda afatit të caktuar ligjor;
– 50 000 deri në 100 000 lekë në rast të moskrijimit, mosmbajtjes, mospublikimit apo mospërditësimit të Regjistrit të kërkesave dhe përgjigjeve;
– 150 000 deri në 300 000 lekë për mosdërgim të kërkesës për informim tek një autoritet tjetër publik brenda afatit të caktuar ligjor.
Çdo nëpunës i autoritetit publik ka përgjegjësi administrative:
– për dëmtim ose shkatërrim të dokumenteve zyrtare, me qëllim shmangien e së drejtës për informim. Kjo shkelje dënohet me 150 000 deri në 300 000 lekë;
– për moszbardhje të dokumenteve zyrtare, në kundërshtim me rregullat në fuqi, me qëllim pengimin e ushtrimit të së drejtës për informim. Ky veprim dënohet me 150 000 deri në 300 000 lekë.

Ndaj Titullarit të institucionit parashikohen sanksionet e mëposhtme:
– mosvënia në zbatim e Programit institucional të transparencës dënohet me 50 000 deri në 100 000 lekë
– mosrishikimi i Programit institucional të transparencës, brenda afatit të parashikuar dënohet me 50 000 deri në 100 000 lekë;
– mosndjekja e procedurave për rishikimin e programit institucional të transparencës dënohet me 50 000 deri në 100 000 lekë.

Kthehu pas
Më shumë

  Kërko asistencë


   [recaptcha]
  © Copyright 2015, All Right Reserved
  Portali Pyet Shtetin është mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros
  Mundësuar nga DM Consulting
  [responsive-menu menu="menu"]